trafficSignal

ไฟจราจร

การใช้งาน

  • ทางหลวง, ทางแยก, ถนนสายหลัก, ถนนสายรอง
  • ทางข้ามถนน, บริเวณหน้าสถานศึกษา และหน่วยงานราชการ ฯลฯ

รายละเอียดทั่วไป

  • เพื่อให้ผู้ใช้ถนนมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่ง
  • เพื่อลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการรจราจรบนท้องถนน  ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ และความรุนแรงของอุบัติเหตุ